Sygehushjemmefødsel kontra privat hjemmefødselsordning


Gå direkte til DEBAT om hjemmefødselsordninger

Gå direkte til BRUGERINDLÆG om hjemmefødselsordninger

Hjemmefødsel via sygehuset


Der er to måder man kan føde hjemme på. Den ene går ud på, at man meddeler sit hospital at man ønsker at føde hjemme. Dette er den mest udbredte måde. Fødeafdelingen har pligt til at sende en jordemoder ud til en fødende kvinde, såfremt kvinden egner sig til hjemmefødsel (dvs. forventes at have en normal og ukompliceret fødsel). Dette er gratis for kvinden.

På denne måde følger den gravide graviditetskontrollerne på sygehuset på samme måde som de sygehusfødende. Når fødslen går i gang, sender fødeafdelingen på det tilknyttede sygehus en jordemoder ud til at varetage fødslen i det private hjem. Vurderes fødslen at være nært forestående, bliver jordemoderen hos kvinden. Hvis ikke må jordemoderen tage tilbage til sygehuset, for at passe sin vagt der. Såfremt fødslen ikke skønnes at være overstået inden for den første jordemoders vagtskifte, vil en anden jordemoder blive sendt ud til kvinden senere i stedet.


Hjemmefødsel via privatpraktiserende hjemmefødselsjordemoder


Den anden måde går ud på, at man i begyndelsen af sin graviditet - eller når man finder ud af at man ønsker at føde hjemme - kontakter en privatpraktiserende hjemmefødselsjordemoder som varetager hjemmefødsler i ens område. Denne jordemoder følger kvinden og familien gennem hele graviditeten. Nogle privatpraktiserende jordemødre, foretager alle undersøgelser i kvindens eget hjem, andre har en konsultation hvortil kvinden kommer. Når fødslen så går i gang, kontakter kvinden jordemoderen, som så kommer og bistår under hele fødslen. Denne måde er ikke ligeså brugt, da der ikke findes så mange privatpraktiserende hjemmejordemødre i landet. Det er nemlig kvinden selv der skal betale jordemoderens løn, som ligger på omkring 14-20.000 kr inkl. alt.

Hvordan detaljerne foregår, er op til den enkelte privatpraktiserende jordemoder.


Hjemmefødselsordningen i Region Sjælland


Af jordemoder Tina Lysgaard, Hjemmefødselsordning Sjælland, 3. november 2011

Svangreomsorgen i Region Sjællands er tilrettelagt med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.
Helt overordnet skal svangreomsorgen sikre, at sundhedsvæsenet i Region Sjælland før, under og efter fødslen faciliterer god sikkerhed for mor og barn, høj kvalitet i forløbet, effektiv ressourceudnyttelse og en god service overfor kvinden/ familien. Sundhedsvæsenets tilbud til familierne tager udgangspunkt i en individuel vurdering af kvindens behov, og de relevante tilbud målrettes ud fra disse behov .
Herunder skal alle regioner ifølge Sundhedsloven §83 og sundhedsstyrelsens anbefalinger 2009 tilrettelægge et tilbud til de gravide, der vælger at føde deres barn hjemme. I Region Sjælland varetager Hjemmefødselsordning Sjællands 8 erfarne jordemødre hjemmefødslerne på vegne af regionen. Ifølge indgået kontrakt tilbydes de gravide 6-7 jordemoderkonsultationer i hjemmet af 1 times varighed, assistance til fødslen og 2-3 barselsbesøg, alt sammen ydet af jordemødre, der sambejder i teams af to, så de gravide kun møder to jordemødre i hele forløbet.
Gravide, der planlægger hjemmefødsel i Region Sjælland, modtager en individuel svangreomsorg tilpasset netop dén families behov. De timer den gravide og den kommende far tilbringer med hjemmefødselsjordemoderen i graviditeten med at forberede fødslen, virker til at påvirke sandsynligheden for en spontant forløbende fødsel positivt, så ca. 70% af førstegangsfødende gennemfører en ukompliceret fødsel hjemme, mens det tilsvarende tal for flergangsfødende er 96% .
I tilfælde af tegn på afvigelser fra det normale fødselsforløb, overflyttes den hjemmefødende kvinde til nærmeste fødeafdeling, hvor kvindens egen jordemoder følger med i ambulacen for at sikre kvinden/familien den aftalte kontinuitet. På hospitalet samarbejder hjemmefødselsjordemoderen med den kollega, der tager imod dem på hospitalet, og sikrer, at der gives fyldesgørende orientering om fødslens forløb.
Antallet af gravide, der vælger dette tilbud er stigende i Region Sjælland, og udgjorde ca. 90 fødsler i 2004 til ca. 250 fødsler i 2010, hvilket udgør ca. 3 % af det samlede antal fødsler i regionen. Til sammenligning føder under 1 % af alle kvinder i Danmark hjemme, og hjemmefødslerne i Region Sjælland forventes i 2011 at udgøre ca. 50% af alle danske hjemmefødsler.
Antallet af hjemmefødsler er interessant af flere årsager:
  1. for lavrisikogravide- og fødende er der ingen signifikant forskel på hjemme- og hospitalsfødsler med hensyn til mortalitet
  2. det kan ikke afvises at en planlagt hjemmefødsel er billigere end en ukompliceret fødsel på sygehus, sandsynligvis pga. den påviste højere risiko for indgreb for en lavrisikofødende ved hospitalsfødsel,hvilketbåde sundhedsfagligt og økonomisk taler for at forsøge at øge andelen af hjemmefødsler for lavrisikofødende og
  3. hertil kommer – måske endnu vigtigere - værdien af de følelsesmæssige værdier som følge af succes med gennemførelsen af den valgte hjemmefødsel, som fx højere grad af autonomitet i eget hjem, øget personlig styrke ved at opleve børnefødslen som en naturlig livsproces, optimal start på relationsdannelsen mellem mor-barn-far-kontakten, som er vanskelige at omregne til monetær gevinster, men som i den grad opfylder svangreomsorgens overordnede formål (se den fremhævede del af indledningen.
Udenfor Region Sjælland har andre bemærket, hvordan samarbejdet mellem Region Sjælland, Hjemmefødselsordningen og de regionale fødesteder er tilrettelagt:
Hjemmefødselsordning Sjælland modtog i 2010 Årets Pris fra ”En god start i livet” fonden forat give kvinder mulighed for at føde hjemme i et trygt miljø.
Sundhedsstyrelsen fremhævede ved den seneste rådgivning om plan for svangre-omsorgen Region Sjællands samarbejde med Hjemmefødselsordning Sjælland:”der sikrer fokus på kvalitetssikring, dialog og sammenhæng med øvrige tilbud”.
Hjemmefødselsordning Sjælland samarbejder med primær sektor, især kommunernes sundhedsplejersker, som hjemmefødselsjordemoderen koordinerer barselsbesøg med efter fødslen. I praksis betyder det, at hjemmefødselsjordemødrene aflægger 2-3 besøg i løbet af barnets første leveuge, og derefter videregiver barselsomsorgen til sundhedsplejersken.

Hvorfor privat hjemmejordemoder - udover at det er billigere?


Den største årsag til at føde hjemme med en hjemmejordemoder frem for med en jordemoder fra sygehuset, må helt klart siges at være den sikkerhed det giver kvinden, at jordemoderens erfaring med hjemmefødsler er meget stor. Da hun ikke beskæftiger sig med andet, ved hun fx nøjagtigt, hvornår det er tid til at søge mod hospitalet pga. potentielt opståede problemer under fødslen. Hun har også erfaret hvordan man bedst begår sig som jordemoder i et privat hjem, og kan måske bedre give den fødende kvinde ro til at bruge sit hjem og sine ting som hun har lyst til under og efter fødslen.

En af årsagerne til at mange vælger at føde hjemme, er for at få den ro og tryghed det giver at være i vante omgivelser frem for på et fremmed hospital, hvor der er mange andre ting at skulle forholde sig til. Dette forstår hjemmefødselsjordemoderen, som gør alt hvad hun kan for at give kvinden det hun har brug for. Hun er professionel på sit felt og ved lige hvad der forventes af hende og hvornår. Hun er der på kvindens præmisser.

Hjemmejordemoderen tror desuden på begrebet hjemmefødsel, hvilket også må siges at være en enorm fordel frem for som fødende at få en jordemoder ud fra hospitalet, som ikke bare er ny på hjemmeområdet, men som måske heller ikke er helt afklaret med sine egne holdninger til det at føde sit barn hjemme - eller endnu værre - måske endda er negativt indstillet overfor det.

Ikke at forglemme er der også den enorme fordel det er for mange kvinder, at kende jordemoderen i forvejen. Efter talrige længerevarende konsultationer i hjemmet, har man haft mulighed for at komme godt ind på livet af hinanden. Kvinden (og manden!) har haft mulighed for at få vendt nogle af de ting de er usikre på, samt at gennemgå specielle ønsker til fødslen. Jordemoderen er derfor også helt anderledes forberedt når den lilles fødselsdag nærmer sig.


Konklusion


Når de økonomiske omkostninger ved at have en hjemmefødselsordning ikke synes at overstige det der spares på fødegangen, er der vidst ingen tvivl om, hvordan danske hjemmefødsler i fremtiden vil komme til at se ud. Hjemmefødselsordninger er uden tvivl det eneste rigtige.


Indlæg


Hvis du har kommentarer til hjemmefødselsordninger generelt, eller har erfaringer fra hjemmefødsel på den ene eller anden måde, modtager vi meget gerne et indlæg fra dig. Der vil blive linket til det fra denne side.

Send mail


Gå direkte til DEBAT om hjemmefødselsordninger

Gå direkte til BRUGERINDLÆG om hjemmefødselsordninger


Sponsor 1    Sponsor 2

Valid XHTML 1.0 Transitional